Je bent hier:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

 

Uitvaartverzorging Jan de Wit & Zn. B.V.

Anna van Berchemlaan 36

4872 XE Etten-Leur

 

Inschrijfnummer K.v.K.: 200905630000

(AS 186-17)

 

Artikel 1:             Toepasselijkheid, definities

 

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het leveren van diensten/zaken of het verrichten van werkzaamheden op het gebied van uitvaartverzorging van Uitvaartverzorging Jan de Wit & Zn. B.V., gevestigd te Etten-Leur, hierna te noemen “de gebruiker”.

2.     De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.

3.     Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van de gebruiker, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

4.     Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5.     Onder “documenten” wordt verstaan: door de gebruiker en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken (concept)teksten, tekeningen, ontwerpen, beeld- of geluidsopnames e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.

6.     Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die de gebruiker en/of de wederpartij (moet) verstrekken.

7.     Onder “zaken” wordt verstaan: de door de gebruiker voor het uitvoeren van de opdracht gebruikte/benodigde zaken en de in het kader van de opdracht aan de wederpartij te leveren zaken, zoals drukwerk, bloemen, grafmonumenten, urnen of andere asbestemmingen e.d.

8.     Onder “uitvaartverzorging” wordt verstaan: de gehele/gedeeltelijke verzorging van een begrafenis, crematie, herdenkingsdienst en/of de overbrenging van de overledene naar een door de wederpartij gewenste locatie.

9.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

10.  Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

11.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen.

 

Artikel 2:             Aanbod, prijzen en tarieven

 

1.     Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. De gebruiker mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2.     Tenzij anders vermeld, zijn de in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven inclusief BTW, maar exclusief declaraties van ingeschakelde derden.

3.     Een samengesteld aanbod verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

4.     Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag de gebruiker de opgegeven prijzen en tarieven aanpassen. Tenzij er sprake is van een fatale termijn, kan dit ook gevolgen hebben voor een overeengekomen levertermijn.

5.     Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6.     Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden (bijvoorbeeld van drukwerken) evenals opgaven van kleuren, afmetingen, materialen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7.     De verstrekte modellen en voorbeelden blijven eigendom van de gebruiker en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker geretourneerd.

 

Artikel 3:             Totstandkoming overeenkomsten

 

1.     De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.     De gebruiker is pas gebonden aan:

a.     een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b.     mondelinge afspraken;

c.     aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de (gewijzigde) opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

3.     Uiterlijk tot 48 uur vóór het overeengekomen tijdstip van de uitvaart kunnen partijen wijzigingen overeenkomen. De wederpartij geeft gewenste wijzigingen zoveel mogelijk schriftelijk door met een duidelijke omschrijving van deze wijzigingen. Wijziging van de overeengekomen dag en/of het overeengekomen tijdstip van de uitvaart/afscheidsceremonie kan alleen plaatsvinden binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst en uitsluitend met schriftelijke instemming van de gebruiker.

4.     Meerkosten die voortvloeien uit voornoemde wijzigingen zijn voor rekening van de wederpartij.

5.     De wederpartij staat ervoor in dat hij (mede) bevoegd is om namens de gezamenlijke erfgenamen op te treden en deze te vertegenwoordigen. De wederpartij informeert de gebruiker uiterlijk bij het geven van de opdracht/het sluiten van de overeenkomst indien hij geen persoonlijke verantwoordelijkheid wil aanvaarden voor de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Hij verstrekt daarbij een schriftelijke verklaring - ondertekend door één/meer van de erfgenamen - aan de gebruiker. Hierin verklaart/verklaren deze erfgenaam of erfgenamen alle kosten voortvloeiend uit de overeenkomst te accepteren en - bij meerdere erfgenamen - hiervoor hoofdelijk aansprakelijk te zijn.

 

Artikel 4:             Inschakeling derden

 

Als de gebruiker dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 5:             Verplichtingen van de wederpartij

 

1.     De wederpartij zorgt ervoor dat:

a.     hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie - waaronder de personalia van de overledene - tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;

b.     eventuele door hem aan de gebruiker verstrekte beeld- en geluidsdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.

2.     De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3.     De gebruiker behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.     Tenzij partijen anders overeenkomen, gebruikt de wederpartij de verstrekte personalia van de overledene onder meer voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

5.     Indien de wederpartij een fout constateert in de akte van overlijden, meldt hij dit direct aan de gebruiker.

 

Artikel 6:             Drukwerken

 

1.     Overlijdensberichten, rouwkaarten, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes e.d. worden opgesteld conform de door de wederpartij (schriftelijk) opgegeven teksten en ontwerpen.

2.     Tenzij partijen anders overeenkomen, verzorgt de gebruiker alle drukwerken inzake het overlijden en plaatst hij overlijdensberichten/advertenties in de door de wederpartij gewenste (dag)bladen.

3.     Indien de wederpartij de gewenste tekst/eventuele wijzigingen correct, schriftelijk aan de gebruiker doorgeeft en er desondanks fouten staan in geleverd drukwerk en/of geplaatste berichten/advertenties, is de gebruiker uitsluitend aansprakelijk voor de rectificatiekosten hiervan. (Fouten in) telefonisch doorgegeven teksten/wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de wederpartij.

4.     De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat de gebruiker aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar. Indien nodig, past de gebruiker het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor.

 

Artikel 7:             Levering, termijnen

 

1.     De overeengekomen datum en termijnen waarop of waarbinnen de overeengekomen prestatie/zaken geleverd moeten worden, worden door de gebruiker - behoudens overmachtsituaties - strikt nageleefd.

2.     De overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip van de uitvaart worden bepaald onder het voorbehoud van goedkeuring door de eigenaar/beheerder van de begraafplaats, het crematorium of het uitvaartcentrum.

3.     Bij dreigende overschrijding van de overeengekomen datum/termijnen neemt de gebruiker - in overleg met de wederpartij - passende maatregelen om ervoor te zorgen dat overeenkomst op aangepaste wijze tijdig kan worden uitgevoerd.

4.     Overeengekomen leveringstermijnen voor grafmonumenten en overige na de uitvaart te leveren zaken/diensten zijn nooit fatale termijnen. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie/zaken niet (tijdig) levert, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.

5.     Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze op de overeengekomen locatie aankomen en feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.

6.     Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen werkzaamheden voor het plaatsen van een grafmonument of urn te verrichten of een besteld(e) grafmonument, urn of ander product op het gebied van asbestemming (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet wordt afgehaald, mag de gebruiker deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt de gebruiker dan binnen een door de gebruiker gestelde redelijke termijn in staat de werkzaamheden alsnog te verrichten, de bestelde zaak alsnog te leveren of haalt deze zaak alsnog af.

7.     Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de bestelde zaak vernietigen of hergebruiken zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van de gebruiker en/of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen niet aan.

 

Artikel 8:             Voortgang, uitvoering overeenkomst

 

1.     De gebruiker voert de opdracht en leveringen goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen of eigendommen van de wederpartij/derden zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.

2.     De gebruiker wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:

a.    verstrekte documenten;

b.    voorgeschreven werkwijzen e.d.;

c.    gegeven aanwijzingen;

d.    ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.

3.     De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

4.     De gebruiker informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt de gebruiker eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien (een deel van de) uitvoering onmogelijk is geworden, heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

5.     Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. De gebruiker mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.

 

Artikel 9:             Klachten

 

1.     De wederpartij controleert de geleverde zaken ten behoeve van de uitvaartceremonie direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, onvolkomenheden, afwijkingen in aantallen, kleuren e.d. ook direct aan de gebruiker. Klachten over de uitvoering van de uitvaartceremonie meldt de wederpartij - indien mogelijk - nog tijdens deze ceremonie, zodat de gebruiker passende maatregelen kan nemen om de klachten te verhelpen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

2.     Overige klachten over de voor de uitvaart geleverde zaken en de uitvoering van de uitvaartceremonie meldt de wederpartij uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvaart schriftelijk aan de gebruiker.

3.     De wederpartij controleert een geleverd(e) grafmonument, urn of ander product op het gebied van asbestemming eveneens direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, onvolkomenheden e.d. op de afleverbon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de gebruiker. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

4.     Overige klachten over een geleverd(e) grafmonument, urn of ander product op het gebied van asbestemming en klachten over het plaatsen hiervan meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen (garantie)termijn - schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt voor geleverde zaken een termijn van 1 jaar na levering en voor de werkzaamheden in het kader van de plaatsing van een grafmonument een termijn van 3 maanden na plaatsing.

5.     Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

6.     De wederpartij stelt de gebruiker in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek noodzakelijk is dat de gebruiker de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

7.     Geen klachten zijn mogelijk over:

a      onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;

b      zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Artikel 10:          Garanties

 

1.     De gebruiker voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.

2.     De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3.     Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert de gebruiker alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

4.     Bij een terecht beroep op de garantie heeft de wederpartij - voor zover dit (nog) praktisch mogelijk is - de keuze tussen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden/dienstverlening, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de wederpartij. In dit laatste geval mag de wederpartij de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

 

Artikel 11:          Aansprakelijkheid

 

1.     Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen, aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.

2.     De gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.

4.     Indien de gebruiker aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken/diensten en/of de verrichte werkzaamheden.

5.     Uiterlijk binnen 1 jaar nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij de gebruiker hiervoor aanspreken.

6.     De overledene wordt bij voorkeur zonder sieraden en overige kostbare/persoonlijke eigendommen e.d. overgedragen aan de gebruiker. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van dergelijke eigendommen.

7.     De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade, vertragingen e.d. als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.

8.     De gebruiker is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan:

a.    aan/met voertuigen van de wederpartij of van bezoekers van de uitvaart op het terrein waar de uitvaartceremonie plaatsvindt;

b.    door verlies/beschadiging van eigendommen van de wederpartij of van bezoekers tijdens de uitvaartceremonie of de bijeenkomst na de uitvaartceremonie;

c.    door het gebruik van door de gebruiker ter beschikking gestelde zaken;

d.    door fouten, onvolledigheden, gebreken, defecten e.d. in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte/voorgeschreven informatie, materialen en/of beeld- en geluidsdragers;

e.    door aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;

f.      of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde;

g.    of doordat door/namens de wederpartij werkzaamheden, bewerkingen of wijzigingen in/aan geleverde zaken zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.

9.     De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden.

10.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 12:          Verzekeringen

 

1.     Indien partijen dit overeenkomen, verstrekt de wederpartij de verzekeringspolis waaraan wegens het overlijden aanspraken te ontlenen zijn aan de gebruiker. De gebruiker zorgt voor een deugdelijk ontvangstbewijs en stuurt de polis binnen een week op naar de verzekeringsmaatschappij.

2.     Indien de wederpartij conform de polis aanspraak maakt op een uitkering in geld, kan hij de gebruiker aanwijzen/machtigen om deze uitkering te innen of het bedrag op een aan de gebruiker toebehorende bankrekening laten uitkeren. De uitkering strekt dan in mindering op de uitvaartfactuur. De gebruiker betaalt een eventueel overschot uit aan de wederpartij of de erfgenaam/erfgenamen, al naar gelang wie de begunstigde is.

3.     Indien de polis recht geeft op een uitkering in natura, verzorgt de gebruiker de uitvaartceremonie en daarbij behorende leveringen/werkzaamheden conform de polis.

4.     Indien de verzekering niet toereikend is, zijn de meerkosten van de uitvaart voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 13:          Betaling

 

1.     Tenzij:

a.     de wederpartij een verklaring als bedoeld in artikel 3 lid 5 aan de gebruiker verstrekt;

b.     of uit een rechtsgeldige volmacht blijkt dat de wederpartij namens en voor rekening van het vermogen van de boedel en/of de erfgenaam/erfgenamen van de overledene handelt;

is de wederpartij te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling van de facturen die voortvloeien uit de overeenkomst.

2.     De gebruiker mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

3.     Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.

4.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

5.     Indien betaling uitblijft, geeft de gebruiker aan de wederpartij bij aanmaning nog minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de wederpartij:

a.     15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b.     10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c.     5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d.     1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e.     0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

6.     Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag de gebruiker de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

7.     Bij uitblijven van volledige betaling, mag de gebruiker de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

8.     Ontvangen betalingen brengt de gebruiker eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14:          Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

1.     De gebruiker mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a.     in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;

b.     (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c.     door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d.     onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e.     anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

2.     De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15:          Overmacht

 

1.     Bij overmacht van de wederpartij of de gebruiker, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn (verdere) verplichtingen - bijvoorbeeld de levering van een grafmonument -  jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.     Onder overmacht van de gebruiker wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.

3.     In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij de gebruiker: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. die de uitvoering van de overeengekomen leveringen of werkzaamheden belemmeren of onmogelijk maken evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane (transport)moeilijkheden en leveringsproblemen, bijvoorbeeld wat betreft te plaatsen of leveren grafmonumenten.

4.     Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 16:          Annulering

 

1.     Indien de wederpartij een verstrekte opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag de gebruiker van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van de gebruiker en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.

2.     De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

3.     De gebruiker mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.

 

Artikel 17:          Toepasselijk recht,bevoegde rechter

 

1.     Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker, maar de gebruiker behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.

3.     Ongeacht de keuze van de gebruiker, behoudt de wederpartij altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. Hij moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan de gebruiker.

4.     Indien de wederpartij woonachtig is buiten Nederland, mag de gebruiker er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij zijn woonplaats heeft.

 

Datum: 11 augustus 2017